Zebrania wiejskie

Co najmniej dwukrotnie w ciągu roku odbywają się zebrania wiejskie z udziałem przedstawicieli władz gminy Suchy Las, Rady Sołeckiej i mieszkańców Golęczewa. Na zebraniach, będących ważnym elementem demokracji lokalnej, są omawiane ważne kwestie dotyczące życia i rozwoju wsi, a także są podejmowane decyzje np. w sprawie wydatkowania funduszu sołeckiego.

W tym miejscu będziemy publikować relacje z zebrań oraz informacje o planowanych terminach zebrań.

Protokół z zebrania wiejskiego 20 lutego 2020 r.

Pobierz (PDF, Unknown)

Całościowy Protokół z zebrania wiejskiego 11 września 2019 r.

Pobierz (PDF, Unknown)

Skrócony Protokół z zebrania wiejskiego 11 września 2019 r.

Pobierz (PDF, Unknown)

Zebranie Wiejskie z dnia 21 maja 2019 r.

Pobierz (PDF, Unknown)

Zebranie Wiejskie z dnia 11 września 2018 r.

Pobierz (DOCX, 20KB)

Zebranie Wiejskie z dnia 26 czerwca 2018 r,

Pobierz (DOCX, 28KB)

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 21.03.2018 r.

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 29.08.2017 r.

Protokol 29.08.2017

 

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 29.05.2017 r.

Pobierz (PDF, Unknown)

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 20.02.2017 r.

Pobierz (PDF, Unknown)

 

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 07.09.2016 r.

Pobierz (DOCX, 32KB)

Protokół Zebrania Wiejskiego z dnia 17.11.2015 r.

Tematem zebrania była sprawa kanalizacji w Golęczewie i wolne głosy.

Obecni  na zebraniu:

 1. Wójt Gminy Suchy Las – Grzegorz Wojtera
 2. V-ce Wójt – Marcin Buliński
 3. Wg listy obecności – 74 zebranych na Sali.

Na początku zebrania Sołtys odczytał korespondencje między Sołtysem wsi – Przemysławem Majkowskim a Komendantem Policji w Suchym Lesie w sprawie włamań i kradzieży na terenie naszej wsi. Sołtys poinformował, że obecnie dzielnicowym w naszej wsi został Karol Chomiak Tel: 519-064-799. Następnie Wójt odnosząc się do listów poinformował, że w Golęczewie na stacji kolejowej powstanie posterunek policji, a o sprawach bezpieczeństwa należy informować policje,  natomiast wnioski w sprawie bezpieczeństwa kierować do Komisji Bezpieczeństwa w Gminie.

Wójt szczegółowo przedstawił sytuacje w sprawie kanalizacji:

 1. Informacja na temat przetargu
 2. Informacja na temat zerwania umowy z Biurem Projektowym z Zielonej Góry
 3. Informacja na temat wspólnych działań Gminy, Aquanetu i Z.U.I. Agnieszka Pach z Ostrowa Wlkp.
 4. Informacja na temat harmonogramu prac – dwa etapy:
 • ul. Tysiąclecia
 • reszta Golęczewa
 1. Informacja o tym co będzie obejmował projekt kanalizacji:
 • kanalizacja do granicy nieruchomości
 • kanalizacja deszczowa
 • nawierzchnia dróg + chodniki
 • budowa wodociągu tam gdzie jeszcze nie ma
 • ocena przez Aquanet stanu obecnej sieci wodociągowej (rury azbestowe)

Pytania z Sali:

1. Jaki jest planowany termin zakończenia robót?

Odp. planowane do końca 2019r.

2. Jak budowa 2 przepompowni ma wpłynąć na obniżenie kosztów?

Odp. Gmina wyliczyła odpowiednią wersje projektu

3. Co się dzieje z Firmą projektową i jakie koszty ponieśliśmy z tytułu zerwania umowy?

Odp. W ogólnym rozliczeniu po uwzględnieniu kar umownych i wykorzystaniu pewnych elementów projektu – Gmina nie ma strat z tego tytułu.

4. Czy będzie wgląd na bieżące etapy projektu?

Odp. Tak

5. Czy nowe Biuro Projektowe ma umowę na 1-etap?

Odp. Tak na 1 etap. W połowie 2016r. zbierze się Komisja w sprawie ustalenie

kolejności dalszych ulic. Kolejność ustalona będzie na podstawie kosztorysów.

6. Czy jest możliwość wykonania przyłączy do domu przez Aquanet ?

Odp. Nie ma możliwości, chyba że Aquanet będzie refundował tak jak to było w Chludowie.

7. Czy są zabezpieczone środki na wykonanie inwestycji?

Odp. Tak, z możliwością skorzystania z pożyczki z Funduszu Ekologicznego.

8. Czy będzie wykup ziemi zabranej na ewentualne drogi?

Odp. Tak

9. Kiedy fizycznie rozpocznie się realizacja ul. Tysiąclecia?

Odp. W połowie 2016r. a jesienią pierwsze uruchomienie przyłączy.

10. Ile będą wynosić opłaty adiacenckie ?

Odp. W zależności od wyceny rzeczoznawcy.

Na tym zakończono pytania do Wójta.

Wójt na zakończenie poinformował, że do czasu wyjaśnienia sytuacji  w szkolnictwie (nowy rząd) zawiesza do 1.01.2016r. wszelkie decyzje na temat nowych szkół w Golęczewie i Biedrusku.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady Rodziców p. K. Kachel zaproponowała podjęcie                „ Uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. Rolnej na odcinku od ul. Lipowej do rowu – na ulicę „Przy Szkole”.”

Aktualny stan obecności na zebraniu :   35 os.

Głosowano:                      – za przyjęciem Uchwały: 24 os.

– wstrzymujące: 4 os.

-przeciw: 1 os.

Razem głosowało:          -29 os.

Ponieważ w trakcie zebrania i głosowania wychodzili obecni na zebraniu – nie podęto zaproponowanej Uchwały.

Na tym protokół zakończono

Zebranie wiejskie z dnia 10.09.2915 r.

Program zebrania:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
 2. Przedstawienie projektu wydatków funduszu lokalnego na 2016 r. w kwocie 51.480 zł.
 3. Propozycje do budżetu Gminy na 2016 r.
 4. Wolne głosy.

Obecnych na zebraniu 42 osoby.

Sołtys powitał zebranych i gości, W-ce Wójta – Marcina Bulińskiego i Radą Powiatową Panią Kuleczkę Drusowską.

Na początku poinformował zebranych o powstaniu w Golęczewie Okręgu Wyborczego

( Uchwała Nr.9/94/15 z dnia 28.08.2015 r.

 

Ad.1. Informacja o wykonaniu budżetu.

– siłownia zewnętrzna – 31.386 zł

– utrzymanie terenów zielonych – 3.000 zł

– imprezy integracyjne – przyznane 10.000 zł

 

Do wykorzystania jeszcze w tym roku pozostało – 7.980 zł na planowane – 11 listopada, Jasełka i 2.700 zł – jako wkład własny na konkurs ‘’Odnowy wsi”.

 

Sołtys poinformował, że Gmina proponuje w pomieszczeniach dworca kolejowego był posterunek Policji i poczekalnia dla podróżnych.

Sołtys na wniosek Referatu komunalnego Gminy prosił o spotkanie z zarządem GKS w sprawie inwestycji na boisku sportowym.

 

Ad.2. Budżet lokalny na 2016 r. – 51.480 zł

 

Urząd Gminy zakwestionował projekt budżetu lokalnego wysłany przez Sołtysa.

Zebranie wiejskie postanowiło utrzymać propozycje Rady Sołeckiej i przegłosowano poszczególne tematy:

 

 1. Doposażenie świetlicy – 16.000 zł (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie).

Za propozycją – 37 os.

Przeciw – 1 os.

Wstrzymujących – 4 os.

 1. Integracyjne spotkania (Dział dziecka, 11 listopad, Dzień Seniora, Jasełka) – 15.000 zł.

Za propozycją – 34 os.

Przeciw –0 os.

Wstrzymujących – 8 os.

 

 

 1. Promocja wsi – 8.480 zł (tablica ogłoszeń wraz z tablicami historycznymi o wsi, czasowe zamontowanie tarczy zegara w szkole).

Za propozycją – 39 os.

Przeciw – 0 os.

Wstrzymujących – 3 os.

 1. Tereny zielone – 12.000 zł (dokończenie remontu opłotowania po byłym cmentarzu, utrzymanie terenów zielonych).

Za propozycją – 33 os.

Przeciw – 1 os.

Wstrzymujących – 8 os.

 

Ad.3. Wnioski do budżetu Gminy na 2016 r.

 

 1. Koncepcja budowy ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Lipowej do Soboty wraz z prośbą o poparcie na gruntowny remont drogi Golęczewo – Sobota.

Prośba do Pani Radnej Kuleczki – Drusowskiej o poparcie wniosku w powiecie.

Przegłosowano jednogłośnie – 42 os.

 1. Oświetlenie ulic – Promienista, Kręta, Strażacka i zabezpieczenie funduszy na projekt oświetlenia ul. Malinowej, Agrestowej, Lazurowej, Zbożowej, Pszennej i Rolnej.

Przegłosowano – jednogłośnie – 42 os.

 1. Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul Tysiąclecia I etap.

Głosowanie:      Za – 32 os

Przeciw – 2 os.

Wstrzymujące – 8 os.

 1. Zabezpieczenie środków na projekt budowy szkoły + Sali gimnastycznej.

Głosowanie:      Za – 41 os

Przeciw – 0 os.

Wstrzymujące – 1 os.

 1. Uporządkowanie terenu po byłym wodociągu – przy ul. Wodnej.

Głosowanie:      Za – 35 os

Przeciw – 0 os.

Wstrzymujące –7 os.

 1. Zapewnienie środków na ścieżkę dydaktyczną  ,,Odnowa wsi”.

Głosowanie:      Za – 33 os

Przeciw – 0 os.

Wstrzymujące – 9 os.

 1. Zabezpieczenie środków na budowę szkoły w Golęczewie.

Głosowanie:      Za – 41 os

Przeciw – 0 os.

Wstrzymujące – 1 os.

 1. Zabezpieczenie środków na dokszewianie ulic Golęczewa.

Głosowanie:      Za – 24 os

Przeciw – 2 os.

Wstrzymujące – 16 os.

 1. Zapewnienie środków na koncepcję uspokojenia ruchu na ul. Golęczewa ze szczególnych uwzględnieniem skrzyżowania – Dworcowa, Lipowa, Tysiąclecia.

 

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

 

 1. Pani Maria Bajer – prosi o wizytę Komisji Oświaty w szkole w Golęczewie i sprawdziła warunki nauczania oraz prognozy demograficzne na 3-4 lata.

Pani Radna Ćwiertnia postawiła wniosek o spotkanie wszystkich radnych z Gminy w Szkole Podstawowej w Golęczewie w godzinach pracy i nauki w szkole.

Głosowanie:      Za – 40 os

Przeciw – 0 os.

Wstrzymujące – 2 os.

 1. Pytanie o kanalizację w Golęczewie.

Odp. Wójta

W przyszłym tygodniu będzie ogłoszony nowy przetarg – po 40 dniach będzie ogłoszony wykonawca. Finansowanie zapewnione. I etap ul. Tysiąclecia.

 1. Pytanie o to czy Gmina wystąpi o fundusze Unijne na kanalizację?

Odp. Wójta

Tak, jeśli będzie taka możliwość.

 1. Pytanie, Czy będą wymienione wszystkie przystanki autobusowe ?

Odp. Wójta

Tak, systematycznie. Przystanki przeszły na własność gminy.

 1. Pytanie, Czy będzie szczepienie psów ?

Odp. Wójta

Tak, w najbliższym czasie.

 1. Prośba o zmuszenie właścicieli posesji do wycinania wystających gałęzi za płot właściciela. Najgorsza sytuacja na ul. Dworcowej i Lipowej.

Prośba o podcięcie od dołu drzew na ul. Dworcowej szczególnie tych, które utrudniają wyjazdy z bocznych ulic (Czereśniowa, Kręta).

 1. Prośba o spotkanie w sprawie budowy szkoły.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dn. 26 marca 2014 r.

Plan zebrania:

1. Realizacja zadań budżetowych Gminy Suchy Las dotyczących Golęczewa w roku 2014

2. Przedstawienie projektu inwestycji w latach 2014-2019 zgłoszonych do programu “Wielkopolska Odnowa Wsi”

3. Informacja dotycząca ewentualnej lokalizacji na terenie wsi Golęczewo sztucznego lodowiska

4. Wolne głosy i wnioski mieszkańców

Obecnych na zebraniu 21 osób.

Sołtys powitał zebranych i v-ce Wójta Jerzego Świerkowskiego.

Ad.1 Wójt przedstawił inwestycje przewidziane na rok 2014:

a) Projekt kanalizacji Golęczewa i Zielątkowa – termin wykonania dokumentacji i pozwoleń do końca 2014 r.

b) Do końca kwietnia będzie ogłoszony przetarg na wykonanie chodnika na ul. Dworcowej do Strażackiej

c) W czerwcu wykonanie wodociągu na ul. Lazurowej

d) Budowa połączenia wodociągu z ul. Kwiatową i Czereśniową

e) ul. Tysiąclecia – remont – sukcesywnie w ciągu 2-3 tygodni. Generalny remont po wykonaniu kanalizacji

f) Oświetlenie – 1 lampa na ul. Dworcowej przy transformatorze, ul. Krótka i Stawna 1 lampa

g) Hala szkieletowa – rozmowy trwają na temat lokalizacji

h) Lodowisko – komercyjna inwestycja – rozmowy trwają

Ad. 2 Sołtys przedstawił szczegółowo projekt całego zadania na lata 2014-2019. Warunkiem przystąpienia do tego zadania było posiadanie własnego udziału. Zebranie zaproponowało przekazanie funduszu własnego przeznaczonego na remont byłego cmentarza na ten cel. Warunek przedstawiony przez zebranych, że w przypadku nie zatwierdzenia tego zadania pieniądze wrócą na pierwotny cel, czyli na remont opłotowania byłego cmentarza.

Głosowanie: za propozycją 21 osób; przeciw 0 osób; wstrzymujących się 0 osób

Zadania do “Wielkopolskiej Odnowy Wsi”:

– ścieżka dydaktyczna

– tablica informacyjno-ogłoszeniowa

– przystanek rowerowy przy świetlicy wiejskiej jako zakończenie ścieżki dydaktycznej z infrastrukturą

– odbudowa cmentarza i szaty roślinnej

– odbudowanie starej studni na terenie szkoły

– zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przy ul. Tysiąclecia

– modernizacja dworca kolejowego

– budowa wiaty dla sikawki konnej OSP

Głosowanie: za 21 osób; przeciw 0 osób; wstrzymujących się 0 osób

Ad. 4 Wolne głosy

1. Co się dzieje z budynkiem po straży?

odp. Wójta – stan prawny jest nieuregulowany, Urząd Gminy jest zainteresowany w szybkim załatwieniu tego problemu

2. Propozycja powstania siłowni zewnętrznej

odp. Wójta – program może być wykonany z budżetu sołeckiego

3. Co z budżetem sołeckim w 2015 r.?

odp. Wójta – budżet sołecki będzie, wyjaśnił zasady przyznawania

4. Prośba o zamieszczenie projektu “Wielkopolska Odnowa Wsi” w internecie

odp. Sołtys zapewnił że będzie

5. Prośba do Urzędu Gminy o wystąpienie do Powiatu o remont ul. Lipowej

6. Pytanie o opłaty adiacenckie

odp. Wójt szczegółowo wyjaśnił zasady rozliczania opłat

7. Pytanie o przyłącza kanalizacyjne i koszty z tym związane

odp. Wójta – będzie spotkanie z projektantami

8. Pytanie o zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

odp. Wójta – będzie robione w okresie wiosennym tj. do 21 czerwca

Na tym zebranie zakończono.

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO Z DNIA 11.09.2014

Program zebrania:

 1. Uchwalenie planu budżetu lokalnego na rok 2015 dla wsi wg propozycji Rady Sołeckiej.
 2. Uchwalenie propozycji do budżetu Gminy na 2015r.
 3. Wolne głosy.

 

Obecnych na zebraniu 37 osób.

Gościem zebrania był v-ce Wójt Jerzy Świerkowski.

Sołtys powitał wszystkich zebranych.

 

Ad. 1  Sołtys poinformował, że fundusz lokalny na 2015r. wynosi 45.000 zł.

Propozycja Rady Sołeckiej zgodnie z obowiązującymi przepisami brzmi:

–          25 tys. przeznaczyć na siłownię zewnętrzną + opłotowanie, utwardzenie terenu.

–          10 tys. przeznaczyć na ostatni etap uporządkowania terenu byłego cmentarza.

–          10 tys. przeznaczyć na imprezy integracyjne wsi – tj. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, 11 Listopada, „Wianki”.

Po burzliwej dyskusji zebranie zaproponowało przeznaczyć z drugiej propozycji 7.000 zł na uzupełnienie pierwszej propozycji o konieczny monitoring placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Propozycja zebrania wiejskiego:

a)     32 tys. przeznaczyć na budowę siłowni zewnętrznej z opłotowaniem, utwardzeniem i monitoringiem.

 

Głosowanie:

za propozycją – 34 osoby

wstrzymujących się – 3 osoby

przeciw – 0 osób

 

b)     3 tys. przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych przy miejscach kultu (były cmentarz i figura NMP).

 

Głosowanie:

za propozycją – 36 osoby

wstrzymujących się – 1 osoba

przeciw – 0 osób

 

c)     10 tys. przeznaczyć na cele integracyjne wsi: Dzień Dziecka, Dzień Seniora, 11 Listopada, „Wianki”.

 

Głosowanie:

za propozycją – 37 osoby

wstrzymujących się – 0 osób

przeciw – 0 osób

 

Ad. 2  Wnioski do budżetu Gminy na 2015 rok:

 1. Oświetlenie ulic Kręta, Zacisze, Strażacka, Malinowa, Agrestowa, Krótka, Błękitna, Stawna, Promienista – 1 lampa, boisko sportowe, Rolna i Pszenna.
 2. Wykonanie „sztucznej nawierzchni” na boisku do koszykówki.
 3. Założenie dodatkowych siedzeń na boisku do piłki nożnej.
 4. Wykonanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej.
 5. Zapewnienie środków jako wkład własny na ścieżkę dydaktyczną do projektu „ODNOWY WSI”.
 6. Zagwarantować środki na budowę nowej szkoły w Golęczewie.
 7. Budowa wodociągu na ul. Pszennej i Rolnej.
 8. Budowa inteligentnych świateł na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej (złożyć też wniosek do Powiatu).
 9. Imprezę „Wianki” wpisać jako jedną z imprez z okazji „Dni Gminy”.

 

Propozycje poddano głosowaniu:

Głosowanie:

za propozycją – 37 osoby

wstrzymujących się – 0 osób

przeciw – 0 osób

 

Ad. 3  Wolne głosy:

 1. Prośba o uaktualnienie tablicy „Plan Golęczewa” o nowe ulice.
 2. Pytanie o kanalizację w Golęczewie.

Odp. Wójta – Umowa o wykonanie projektu przedłużona do końca roku z uwagi na problemy własnościowe. I etap ul. Tysiąclecia.

 1. Czy będzie przebudowa wodociągu przed budową kanalizacji.

Odp. Wójta – Nie przewiduje się przebudowy. Powstanie przepompownia wody w celu poprawienia ciśnienia wody.

 1. Podczas remontu ul. Lipowej przerwano instalację deszczową i podczas deszczów zalewana jest posesja p. Brembor przy ul. Lipowej i Jesionowej. Ulica Jesionowa jest podwyższona a woda spływa na posesję.

Odp. Wójta – Wystosować pismo do Urzędu Gminy.

 

 1. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.

Odp. Wójta – Przystanki powinny być sprzątane 1 x w tygodniu. Jeżeli tak nie jest to zgłaszać do Gospodarki Komunalnej.

 1. Mieszkańcy ul. Lipowej zgłaszają problem z koniecznością wymiany nr posesji.
 2. Prośba o umieszczeniu w Gazecie Sucholeskiej informacji dotyczących organizacji pracy Gminy. Wydział, osoba odpowiedzialna, telefon, nr pokoju.
 3. Budowa chodnika ul. Dworcowa od torów kolejowych do szosy „11”.

Na tym protokół zakończono.