Zamiast bliżej jeszcze dalej…

Fakt I
Gmina Suchy Las na tablicy ogłoszeń w dniu 21 listopada 2017 r. unieważnia po raz drugi przedmiotowe postępowanie dotyczące „Budowy Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Golęczewie”.
Wszystkie oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Fakt II
W dniu 23 listopada 2017 r. na XXXVIII Sesji Rady Gminy Suchy Las w wyniku głosowania Radnych wycofano z tegorocznego budżetu finansowanie skablowania linii średniego napięcia przebiegającej nad terenem ewentualnej inwestycji oświatowej w Golęczewie.

Fakt III
Na ostatniej tj. XXXVIII Sesji Rady Gminy Suchy Las pojawiły się również następujące głosy:
„że być może w przypadku inwestora prywatnego działka przeznaczona na usługi oświatowe nie będzie działką, która zainteresuje tego inwestora”.
Idąc dalej za tą wypowiedzią należy domniemywać, że musi być utworzone nowe studium, nowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ile są jeszcze tereny w Golęczewie do tego rodzaju zagospodarowania.
Wójt Gminy Suchy Las złożył obietnicę o wprowadzeniu zadania i jego finansowania (tj. skablowanie linii średniego napięcia przebiegającej nad terenem przyszłej inwestycji oświatowej w Golęczewie. Tytuł tego zadania może być zmieniony.) do zadania budżetowego na 2018 rok.
Wójt złoży to zadanie w swoich autopoprawkach do projektu budżetu na przyszły rok.
Tego rodzaju zadania oczywiście wymagają przegłosowania przez Radę Gminy Suchy Las.

Reasumując:
Zamiast bliżej…