Inwestycje w Golęczewie i informacja dot. bezpieczeństwa mieszkańców gminy Suchy Las podczas zdarzeń nadzwyczajnych

Inwestycje w Golęczewie – informacja przekazana przez p. wójta Marcina Bulińskiego podczas sesji RG 26.11.20 r.

  1. Montaż 5. lamp w ul. Pszennej.
  2. Ul. Lipowa: koniec prac drogowych w XII.
  3. Ul. Polna: od XII roboty drogowe.
  4. Węzeł przesiadkowy: stacja, parking: XII 20 r./I 21 r.
  5. Przetarg na budowę kanalizacji w północnej cz. Golęczewa: początek roku 21.

Radni przyjęli też „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanetu S.A. na lata 2020 – 2029. W planie zakłada się:

– wymianę rur cementowo-azbestowych na inne w ul.: Krętej, Krótkiej, Wodnej;
– budowa sieci wodociągowej w ul.: Dworcowej, Lipowej, Stolarskiej, Krzywej, Promienistej, Jesionowej, Akacjowej, Oświatowej, Gminnej 2*;
– budowa kanalizacji sanitarnej I etap (ul. Dworcowa i pd. cz. Golęczewa) – zakończenie prac;
– budowa kanalizacji sanitarnej II etap, północna cz. Golęczewa (od ul. Dworcowej) i
ul. Gminna 1*, Gminna 2.*

*ul. Gminna 1, to nowo nazwana ulica Pszczelarska a ul. Gminna 2 to ulica po przeciwnej stronie Gminnej1. Ostatnie drogi przed torami kolejowymi, jadąc od DK11. Poniżej plan sytuacyjny.

***

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Pismo z UG w Suchym Lesie

Podczas zebrania wiejskiego (12.10.20 r.) zwrócono się z prośbą, by wyjaśnić jak działa i jakie ma kompetencje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Pan kierownik Referatu Bezpieczeństwa UG w Suchym Lesie Andrzej Karpowicz podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Komunalnych przedstawił działalność zespołu kryzysowego w przypadku zdarzeń losowych. Poniżej przedstawiam pismo, które przesłał do mnie.

Informacje przygotował Radny z Golęczewa Marian Bajer