W sierpniu i wrześniu odbędzie się inwentaryzacja azbestu

Do 30 września br. na terenie gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Celem inwentaryzacji jest zebranie danych dotyczących m.in.:
1. Adresu (ulica i nr) nieruchomości, na której występują wyroby bądź odpady azbestowe,
2. Danych ewidencyjnych działki (nr działki, nr obrębu ewidencyjnego),
3. Rodzaju zabudowy (budynek mieszkalny, gospodarczy, przemysłowy, mieszkalno-gospodarczy, inny),

4. Ilości wyrobów w jednostkach właściwych dla danego wyrobu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonania inwentaryzacji tych wyrobów oraz udzielenie niezbędnych w tym zakresie informacji.

Ponadto mieszkańcy posiadający na swoim terenie zdemontowane i składowane wyroby zawierające azbest proszeni są o zgłoszenie tego faktu do firmy AM Trans Progres Sp. z o.o. pod nr tel. 61 656-97-37 lub Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod nr tel. 61 8410-750.

Więcej na : https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest-inwentaryzacja