Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Suchy Las — Północny Wschód

Wójt Gminy G.Wojtera zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Suchy Las Uchwały Nr XXXVII/414/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Suchy Las — Północny Wschód.
Wnioski do projektu planu powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Suchy Las.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na następujące dane kontaktowe: e-mail: [email protected]; adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /k4nd546jr2/SkrytkaESP
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawionego planu w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.